Η «ΘΑΣΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ Α.Ε» ανακοινώνει την πρόσληψη 20 ατόμων με σύμβαση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τα τρία κάμπινγκ της
στην Χρυσή Αμμουδιά, Πρίνο και Σωτήρος  για το έτος 2024.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν τη σχετική αίτηση ( ΕΝΤΥΠΟ
ΑΣΕΠ ΣΟΧ 2 ΔΕ/ΥΕ) με όλα τα ζητούμενα στοιχεία, και να την υποβάλλουν
μαζί με το αντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας και με τα απαιτούμενα
από την Ανακοίνωση  δικαιολογητικά ,είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο
εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την
υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη
επιστολή στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: «ΘΑΣΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ Α.Ε», Τ.Κ 64004, Παναγία Θάσου ΠΕ Θάσου, υπόψη κ. Δούκα Ιατρού
(τηλ. επικοινωνίας 2593061207) εντός δέκα ημερολογιακών ημερών ( από τις
19-06-2024  έως και 28-06-2024 ).
Ακολουθεί η ανακοίνωση, η περίληψη ανακοίνωσης , το «Παράρτημα
ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» με σήμανση
έκδοσης «10-6-2021», το Ειδικό Παράρτημα Α (2) Απόδειξης Γλωσσομάθειας
με σήμανση έκδοσης «07-04-2023» και η αίτηση.

 

ΕΝΤΥΠΟ ΣΟΧ 2 ΔΕ ΥΕ (4)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΟΧ (3)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΟΧ 2-2024

pararthma_glwssomatheias__Α2_7_4_2023[15752] (5) (1)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΘΑΣΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ Α.Ε. ΣΟΧ 2- 2024