Η «ΘΑΣΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ Α.Ε» ανακοινώνει την πρόσληψη 45 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τα τρία κάμπινγκ της στην Χρυσή Αμμουδιά, Πρίνο και Σωτήρος  για το έτος 2021. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν τη σχετική αίτηση με όλα τα ζητούμενα στοιχεία, και να την υποβάλλουν μαζί με το αντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας και με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: «ΘΑΣΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ Α.Ε», Τ.Κ 64004, Παναγία Θάσου Ν. Καβάλας, υπόψη κ. Ιατρού Δούκα (τηλ. επικοινωνίας 2593061207) εντός δέκα ημερολογιακών ημερών ( από τις   17-6-2021  έως και 28-06-2021 )

Ακολουθεί η ανακοίνωση, η περίληψη ανακοίνωσης , το «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» με σήμανση έκδοσης «10-6-2021», το Ειδικό Παράρτημα (Α2) Απόδειξης Γλωσσομάθειας με σήμανση έκδοσης «7-12-2020»

Περίληψη Ανακοίνωσης ΣΟΧ 1-2021

Εντυπο ΣΟΧ 2 ΔΕ ΥΕ

Παράρτημα ανακοινώσεων ΣΟΧ

Παράρτημα γλωσσομάθειας