Η «ΘΑΣΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ Α.Ε» ανακοινώνει την πρόσληψη 56 ατόμων με σύμβαση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τα τρία κάμπινγκ της
στην Χρυσή Αμμουδιά, Πρίνο και Σωτήρος  για το έτος 2023.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν τη σχετική αίτηση με όλα τα
ζητούμενα στοιχεία, και να την υποβάλλουν μαζί με το αντίγραφο της
αστυνομικής ταυτότητας και με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, είτε
αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η
εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε
ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην
ακόλουθη διεύθυνση: «ΘΑΣΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ Α.Ε», Τ.Κ 64004, Παναγία Θάσου Ν.
Καβάλας, υπόψη κ. Μεθοδίου Μελπομένης (τηλ. επικοινωνίας 2593061207)
εντός δέκα ημερολογιακών ημερών ( από τις   10-5-2023  έως και
19-05-2023 ).

Ακολουθεί η ανακοίνωση, η περίληψη ανακοίνωσης , το «Παράρτημα
ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» με σήμανση
έκδοσης «10-6-2021», το Ειδικό Παράρτημα (Α2) Απόδειξης Γλωσσομάθειας με
σήμανση έκδοσης «07-04-2023» και η αίτηση.

 

ΕΝΤΥΠΟ ΣΟΧ 2 ΔΕ ΥΕ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΟΧ 1-2023

(2)pararthma_glwssomatheias__Α2_7_4_2023[15752] (1)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΟΧ (1)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΘΑΣΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΕ ΣΟΧ 1- 2023