Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Η «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΘΑΣΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

«ΘΑΣΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ Α.Ε»

λαμβάνοντας υπόψη:
1. Την περίπτ. ιε της παρ.2 του άρθρου 14 του Ν.2190/94 όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου1 παρ. 2 εδαφ. Ιε του Ν.
3812/2009 «Αναμόρφωση συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 234/Α/28-12-2009)
2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»
(ΦΕΚ 7/Α/07-06-2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Το άρθρο 206 του Ν. 3584/07, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Την περιπτ. ιε της παρ 2 του άρθρου 2 του Ν. 4765/21
5. Την με αρ.28/2022 απόφαση του Δ.Σ της «ΘΑΣΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ Α.Ε», με την οποία αποφασίσθηκε η πρόσληψη ένδεκα (11) ατόμων, με
σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών.
5. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας της «ΘΑΣΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ Α.Ε» .
Ανακοινώνει

ότι θα προσλάβει προσωπικό για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών της εταιρείας συνολικού αριθμού ένδεκα
( 11 ) ατόμων για τις ειδικότητες, τα αντίστοιχα τυπικά προσόντα και για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών ως εξής:
Α/Α ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
1 ΔΕ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΠΑΡ ΚΑΜΠΙΝΓΚ ΧΡΥΣΗΣ ΑΜΜΟΥΔΙΑΣ 3 2 ΜΗΝΕΣ
2 ΔΕ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΠΑΡ ΚΑΜΠΙΝΓΚ ΠΡΙΝΟΥ 2 2 ΜΗΝΕΣ
3 ΔΕ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗ/ΣΤΡΙΑ ΣΤΑ ΚΑΜΠΙΝΓΚ
ΧΡΥΣΗΣ ΑΜΜΟΥΔΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΙΝΟΥ

2 2 ΜΗΝΕΣ
4 ΔΕ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΚΑΜΠΙΝΓΚ ΠΡΙΝΟΥ ΚΑΙ ΣΩΤΗΡΟΣ 1 2 ΜΗΝΕΣ
5 ΥΕ ΕΡΓΑΤΗΣ/ΤΡΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΧΩΡΩΝ ΚΑΜΠΙΝΓΚ ΧΡΥΣΗΣ ΑΜΜΟΥΔΙΑΣ

1 2 ΜΗΝΕΣ

6 ΥΕ ΕΡΓΑΤΗΣ/ΤΡΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΧΩΡΩΝ ΚΑΜΠΙΝΓΚ ΠΡΙΝΟΥ

1 2 ΜΗΝΕΣ

7 ΥΕ ΕΡΓΑΤΗΣ/ΤΡΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΧΩΡΩΝ ΚΑΜΠΙΝΓΚ ΠΡΙΝΟΥ

1 2 ΜΗΝΕΣ

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΠΑΡ
ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Υπάλληλος Μπαρ ή Τεχνίτης Ποτών και Οινολογίας (Μπαρίστας) ή αντίστοιχο πτυχίο ή
δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος των παρακάτω σχολικών μονάδων : ΙΕΚ ή Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού
Εκπαιδευτηρίου Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Επαγγελματικής Σχολής ή
Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ή Ν. 3475/2006 ή άλλος
ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
β) Καλή γνώση της Αγγλικής ή Γερμανικής γλώσσας.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα).

α) Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος
τίτλος της αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας.
β) Καλή γνώση της Αγγλικής ή Γερμανικής γλώσσας.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ :
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα)
Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος
της αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας.
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗ/ΤΡΙΑΣ
ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
α) Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος
τίτλος της αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας
β)΄Αδεια ναυαγοσώστη σε ισχύ, εκδιδόμενη από Λιμενική Αρχή.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα)
α) Απολυτήριος τίτλος Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (δηλαδή απολυτήριο τριτάξιου Γυμνασίου ή για υποψήφιους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι
και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης τεχνικής σχολής του ΝΔ580/1970 ή απολυτήριος
τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, του άρθρου 1 του Ν.2817/2000 ή άλλος ισότιμος τίτλος της
αλλοδαπής.
β) Άδεια Ναυαγοσώστη σε ισχύ, εκδιδόμενη από Λιμενική Αρχή.
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΑ
α) Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Στέλεχος Υπηρεσιών Ασφάλειας ή Φύλακας Μουσείων και Αρχαιολογικών χώρων ή
Στέλεχος Ασφαλείας Προσώπων και Υποδομών ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος των παρακάτω σχολικών μονάδων : ΙΕΚ
ή Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή
Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Επαγγελματικής Σχολής ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολής
μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ή Ν. 3475/2006 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης
ειδικότητας.
β) Καλή γνώση της Αγγλικής ή Γερμανικής γλώσσας.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα).
α) Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος
τίτλος της αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας.
β) Καλή γνώση της Αγγλικής ή Γερμανικής γλώσσας.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ :
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα)
Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος
της αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

Δεν απαιτούνται τυπικά προσόντα πρόσληψης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ.2 του Ν.2527/97.
ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
1.- Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.
2.- Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν.
3.- Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση), με την
επιφύλαξη της επόμενης εξαίρεσης.
Εξαίρεση : Οι υποψήφιοι για θέσεις βοηθητικού ή ανειδίκευτου προσωπικού υπό την προϋπόθεση ότι έχουν εκτίσει την ποινή ή τα μέτρα
ασφαλείας που τους έχουν επιβληθεί έχουν αρθεί ή έχουν απολυθεί υπό όρο (Ν.2207/1994 άρθρο 4 παρ. 6).

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικά τα εξής δικαιολογητικά :
1.Φωτοαντίγραφο των 2 όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας
2.Υπεύθυνη Δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του
Ν.3584/07.
3.Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
4.Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν έχουν κώλυμα απασχόλησης στο Δημόσιο ή Νομικό Πρόσωπο εντός δωδεκαμήνου όπως ορίζεται στο άρθρο 1, του
Ν.3812/2009 και δεν έχουν κώλυμα πρόσληψης με δίμηνη σύμβαση, σύμφωνα με το άρθρο 21παρ. 2 του Ν.2190/1994. (Σε περίπτωση που έχουν
απασχοληθεί να δηλώσουν την υπηρεσία στην οποία απασχολήθηκαν και την ακριβή χρονική διάρκεια της απασχόλησης [έναρξη και λήξη])
5. Βεβαίωση προϋπηρεσίας από το ΕΦΚΑ.
6.Φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών τους. Σε περίπτωση πτυχίου ή τίτλου σπουδών της αλλοδαπής επίσημη μετάφραση αυτού για την
ειδικότητα που απαιτείται.
7.Φωτοαντίγραφο πτυχίο της Αγγλικής ή Γερμανικής γλώσσας με επίσημη μετάφραση αυτού, για την ειδικότητα που απαιτείται.
8.Φωτοαντίγραφο Άδειας Ναυαγοσώστη σε ισχύ, εκδιδόμενη από Λιμενική Αρχή όπου απαιτείται.
9.Βεβαίωση απογραφής του e-efka που θα περιέχει ΑΜΚΑ, Αριθμό Μητρώου Ασφάλισης και ΑΦΜ.
10.Τραπεζικό λογαριασμό με πρώτο όνομα του ενδιαφερομένου

ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση στα γραφεία της εταιρείας μας, στην Παναγία Θάσου, τις εργάσιμες ημέρες και από τις 9 η ώρα
το πρωί μέχρι 14.00 μμ από 29 -06-2022 ημέρα Τετάρτη έως και 04-07-2022 ημέρα Δευτέρα (τηλέφωνο επικοινωνίας 2593061207)
Η παρούσα ανακοίνωση θα αναρτηθεί στο κατάστημα της «ΘΑΣΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ Α.Ε» καθώς και στο δικτυακό τόπο της «Θάσος Δημοτική Α.Ε.»
(www.thassoscamping.gr).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ «ΘΑΣΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΕ»

ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ